Radosław Witkowski – Chirurg Szczękowy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad wykorzystaniem innowacji medycznych w procesie trójwymiarowej regeneracji kostnej oraz osteointegracji implantów tytanowych w     regenerowanej kości”.
Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0016/17

I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce

Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2018 r. – 31.03.2020 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 051 160,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 1 324 600,00 PLN

Celem projektu jest zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstwa Radosław Witkowski – Chirurg Szczękowy poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych do opracowania schematów leczniczych i procedur postępowania z pacjentem w procesie trójwymiarowej regeneracji kostnej oraz osteointegracji implantów tytanowych w regenerowanej kości, które umożliwiłyby szybszą poprawę zdrowia pacjentów dzięki zastosowanym innowacjom medycznym.
Rezultatem przeprowadzonej kampanii badawczej będą opracowane nowoczesne schematy lecznicze i procedury postępowania z pacjentami w procesie trójwymiarowej regeneracji kostnej oraz osteointegracji implantów tytanowych w regenerowanej kości, które dzięki zastosowaniu innowacji medycznych umożliwią szybszą poprawę zdrowia pacjentów.

Radosław Witkowski – Chirurg Szczękowy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Rozwój działalności Radosław Witkowski – Chirurg Szczękowy na rynkach zagranicznych”

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka

Działanie 2.4: Współpraca gospodarcza i promocja

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 537 615,75 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 349 396,47 PLN

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Radosław Witkowski – Chirurg Szczękowy z siedzibą w Opolu poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy i promocji w tym wejścia na nowe rynki zagraniczne: USA, Brazylii, Japonii i Meksyku.
Efektem podejmowanych w ramach projektu działań będzie min. zwiększona ekspansja firmy na rynki zagraniczne (podpisanie 16 zagranicznych kontraktów handlowych) oraz wzrost przychodu ze sprzedaży na eksport.

Radosław Witkowski – Chirurg Szczękowy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzmocnienie działań eksportowych w firmie Radosław Witkowski Chirurg Szczękowy.”
Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0024/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2019 r. – 31.03.2021 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 151 391,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 105 973,70 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu Chin, Hiszpanii i Cypru.

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:
– wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);
– wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2);
– promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.

KONTAKT

WIĘCEJ INFORMACJI

SZYBKI EMIAL

© 2017 STOMATOLOGIA ESTETYCZNA IMPLANTOLOGIA DR RADOSŁAW WITKOWSKI Wszystkie prawa zastrzeżone