ZYGOMA - IMPLANTY JARZMOWE - SPRAWDZONA METODA W REHABILITACJI IMPLANTO - PROTETYCZNEJ BEZZĘBIA, STOSOWANA W ROZLEGŁYCH ZANIKACH KOŚCI SZCZĘK

IMPLANT JARZMOWY ZYGOMA to rewolucyjne rozwiązanie w dziedzinie chirurgii implantologicznej, poszerzające zakres możliwości protetycznych w stomatologii w trudnych przypadkach klinicznych. Zostało wprowadzone w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku przez twórcę implantologii światowej P.I. Branemarka, który pierwotnie stworzył koncepcję z przeznaczeniem dla chorych z ubytkami kości szczęk po wycięciu guzów nowotworowych. Z czasem wskazania zostały poszerzone o pacjentów bezzębnych z zaawansowanymi zanikami kostnymi szczęk, czyli górnego łuku zębowego.

Trudne warunki kostne od dawna stanowiły wyzwanie dla implantologii. Całkowity brak zębów, jak i zaniki podłoża kostnego ograniczają możliwości rehabilitacji protetycznej na implantach. Obecność ubytków po resekcjach kości szczęk natomiast czyni je szczególnie trudnymi, czytaj więcej. 

W sytuacji, gdy wraz z bezzębiem mamy do czynienia z trudnymi bądź niemożliwymi dla konwencjonalnej implantologii warunkami kostnymi w zakresie szczęk, rozwiązaniem są implanty jarzmowe Zygoma. Przeznaczone są dla pacjentów, u których dotychczas kwestionowano w ogóle możliwość wykonania zabiegów implantologicznych.

Protokół wszczepienia implantów jarzmowych upraszcza i skraca cały proces leczenia implantoprotetycznego u pacjentów bezzębnych z trudnymi warunkami kostnymi oraz jest szansą dla komfortowego protezowania pacjentów z ubytkami kości szczęk po zabiegach onkologicznych, czytaj więcej.

Dzięki takim rozwiązaniom ograniczenia anatomiczne nie stanowią dziś przeciwwskazań dla wszczepienia implantów, tworzących fundament dla nowoczesnej protetyki praktycznie u każdego pacjenta. Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym w zależności od indywidualnych wskazań klinicznych i anatomicznych u pacjenta.

W opisanych przypadkach kompetencje chirurgiczne oraz doświadczenie lekarza odgrywają zasadniczą rolę i mają kluczowy wpływ na osiągnięcie sukcesu w terapii. Jedynie nieliczna grupa lekarzy w Polsce stosuje protokoły lecznicze z użyciem implantów Zygoma.

Implanty jarzmowe stanowią od lat naszą specjalność. Specjalizujemy się w rehabilitacji bezzębnych pacjentów przy użyciu wszczepów Zygoma od początku lat 2000. Dr Radosław Witkowski jako pierwszy w Polsce przedstawił swój autorski dorobek naukowy z zakresu zastosowania implantów Zygoma w rehabilitacji implantoprotetycznej u pacjentów bezzębnych ze współistniejącymi trudnymi warunkami kostnymi w ramach Międzynarodowej Konferencji Quintessenz w 2006 roku.

Prowadzi również szkolenia lekarzy w Polsce i za granicą z zakresu zaawansowanej implantologii z użyciem implantów Zygoma.

Ze względu na odmienną konstrukcję szczęk od pozostałych kości twarzowych człowieka, jej skłonność do zaniku jest wyjątkowo duża. Nasila się ona szczególnie po usunięciu zębów, a zwłaszcza sprzyja temu noszenie zębowych protez płytowych osiadających na podniebieniu. Na tempo, przebieg oraz zakres zaniku tkanki kostnej szczęk mają wpływ:

BUDOWA IMPLANTU ZYGOMA

Implanty zygomatyczne mają unikalną budowę, różniącą je od standardowych wszczepów korzeniowych.

.

Są dużo dłuższe od typowych implantów i występują w długościach od 30 do 52,5 mm, aby w sytuacji braku kości w strefie części zębodołowej mogły dotrzeć i być mocno ustabilizowane w trzonie kości jarzmowej, znajdującej się w odległości kilku centymetrów od pozycji zębów.

Klasyczny implant Zygoma ma zróżnicowaną szerokość trzonu: 4,5 mm – 1/3 górnej i 4 mm – 2/3 dolnej, która uwzględnia optymalne jego mocowanie zarówno w zanikłej kości szczęki u dołu, jak i mocnej strukturze kości jarzmowej u góry, która jest w tych przypadkach podstawą w stabilizacji implantu. Dzięki jej budowie ta unikalna koncepcja lecznicza daje podstawy natychmiastowej odbudowy protetycznej uzębienia oraz stabilnych i długoterminowych efektów leczenia.

Istotna różnica w budowie w stosunku do tradycyjnych implantów to kąt główki, który wynosi 45° oraz 0°.

Koncepcja 45° wynika ze skośnej pozycji implantu mocowanego w zatoce szczękowej i trzonie kości jarzmowej, tak aby uprościć i zoptymalizować rozwiązania protetyczne.

Koncepcja 0° uwzględnia uproszczenie chirurgicznej części procedury, natomiast protetyczna część optymalizowana jest dzięki użyciu specjalnych łączników kątowych MultiUnit – jak w technice All-on-4.

Występują w dwóch wariantach różniących się rodzajem powierzchni. Starsze maja powierzchnię polerowaną maszynowo, nowsze pokryte są strukturą aktywną TiUnite, poprawiającą jakość i tempo osteointegracji.

WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA IMPLANTÓW JARZMOWYCH

ZALETY STOSOWANIA IMPLANTÓW ZYGOMA

 • Zygoma stanowi alternatywę rozległych, wieloetapowych rekonstrukcji szczęk
  przeszczepów kości z okolic jamy ustnej (bródki, gałęzi żuchwy) oraz odległych (talerz kości biodrowej)
  podniesienia dna zatoki szczękowej – sinus lift niezbędnych dla skutecznego wszczepienia krótkich implantów korzeniowych.
 • Leczenie przy użyciu implantów Zygoma skraca czas rehabilitacji pacjenta od wszczepienia implantów do wykonania odbudowy protetycznej o połowę w stosunku do tradycyjnych metod.

 • Zygoma upraszcza procedurę w stosunku do tradycyjnych zabiegów odbudowy (regeneracji) kostnej wraz z następową implantacją przy użyciu konwencjonalnych, krótkich implantów.

 • Nobel Zygoma jest to szczególny rodzaj długich implantów o wymiarach od 30 do 52,5 mm. Implanty jarzmowe przez swoją długość i konstrukcję wykorzystują możliwość zakotwiczenia w kościach jarzmowych, powodując lepszą ich stabilizację, która poprawia i przyspiesza proces wgajania implantu.
 • Specjalna konstrukcja implantu Nobel Zygoma oraz bardzo dobra jego stabilizacja pierwotna stwarzają możliwość wykonania wczesnej odbudowy protetycznej lub natychmiast po zabiegu, czyli w ciągu 24–48 godzin od wprowadzenia implantu. Jest to tymczasowy most akrylowy, który jest na stałe przykręcony do implantu, co znacznie poprawia komfort jego użytkowania. Po 5 miesiącach wgajania się implantu zamieniany jest on na most ostateczny.
 • Daje to możliwość odtworzenia proporcji profilu i rysów i twarzy. Odtwarza prawidłowe wymiary poszczególnych odcinków twarzy, których proporcje stanowią o uniwersalnych regułach estetyki.

 • 25 lat sukcesów z implantami zygomatycznymi Nobel Biocare stanowi o skuteczności tej metody. Opracowane w oparciu o doświadczenie 25 lat badań klinicznych w stosowaniu implantów zygomatycznych Nobel Biocare, nowe implanty NobelZygoma stanowią bezpieczną alternatywę leczenia rozległego zaniku kości szczęki.

 • Istnieje możliwość precyzyjnego wirtualnego planowania pozycji implantu jarzmowego w kościach szczęk jeszcze przed samym zabiegiem operacyjnym. Odbywa się ono na ekranie komputera w trójwymiarowym obrazie, generowanym dzięki cyfrowym danym z tomografii stożkowej CBCT oraz oryginalnej aplikacji NobelClinitian. Ta szczególna forma diagnostyki poprawia precyzję i skraca czas chirurgicznej procedury implantacji.

ZNIECZULENIE DO ZABIEGU IMPLANTACJI WSZCZEPÓW ZYGOMA

Zabiegi rutynowo wykonywane są w znieczuleniu ogólnym. Możliwe jest też wykonanie procedury w znieczuleniu miejscowym – w zależności od indywidualnych wskazań klinicznych, anatomicznych oraz planowanej rozległości zabiegu u pacjenta. (czytaj więcej…)

KWALIFIKACJA I PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU

Zdjęcia pantomograficzne szczęk OPG – uwzględniają obraz wszelkich istotnych okolic ze szczególnym uwzględnieniem całości kości szczęk, zatok szczękowych oraz kości jarzmowych.

Tomografia komputerowa szczęk CT – ocenia stan i czystość zatok szczękowych, stopień skrzywienia przegrody nosa, drożność otworu zatoki szczękowej oraz anatomię tzw. zespołu ujściowo-przewodowego, od którego zależy długoterminowy efekt leczenia, kształt i wymiary kości jarzmowej.

Tomografia komputerowa stożkowa CBCT – ocenia wszystkie powyższe parametry anatomiczne, które przedstawia na trójwymiarowym obrazie.

Wirtualne planowanie zabiegu w aplikacji NobelClinician na podstawie danych z CBCT.

W przygotowaniu pacjenta do zabiegu istotne jest:

Badania przed zabiegiem implantacji Zygoma

Podstawowe badania laboratoryjne krwi – w sytuacji planu zabiegu w znieczuleniu ogólnym:

W przypadku wątpliwości diagnostycznych należy poszerzyć zakres o badania ukierunkowane.
W razie konieczności – konsultacje specjalistyczne, ogólnomedyczne.
Kwalifikacja do zabiegu w znieczuleniu ogólnym

LECZENIE PRZY UŻYCIU IMPLANTÓW ZYGOMA

decydują o niepowtarzalnym podejściu do kwalifikacji u każdego pacjenta. Jednakże dla stworzenia harmonijnego rozkładu sił w przyszłych protezach implanty jarzmowe umieszcza się przeważnie symetrycznie po bokach, natomiast stan i objętość pozostałej kości w przednim odcinku szczęki decyduje o tym, jaki układ implantów będzie stanowić fundament dla przyszłych uzupełnień protetycznych.

W sytuacjach ekstremalnie trudnych i nieprzewidywalnych przed zabiegiem operacyjnym omawiamy z pacjentem warianty i możliwości rozłożenia implantów, które w zależności od warunków kostnych, zastanych śródzabiegowo, wszczepiamy w optymalnej pozycji dla przypadku.

Symetryczne i stabilne podparcie daje jedynie możliwość uzyskania prawidłowej, zrównoważonej okluzji w wykonanej rekonstrukcji protetycznej.

Pomimo zmienności warunków i indywidualnego podejścia do każdego przypadku proponujemy kilka powtarzalnych rozwiązań, które spełniają oczekiwania biomechaniczne, funkcjonalne, jak i estetyczne.

WARIANT NR 1

Przeznaczony jest dla pacjentów z brakiem dostatecznej ilości kości w bocznych odcinkach szczęki i z odpowiednią jej ilością w przednim odcinku – oferujemy rozwiązanie KLASYCZNY PROTOKÓŁ ZYGOMA:

2 implanty jarzmowe, 2 lub 4 krótkie implanty korzeniowe, 4 lub 6 łączników MultiUnit, natychmiastowy tymczasowy most wykonany z akrylu, o ile jest to możliwe.

 

WARIANT NR 2

Przeznaczony dla pacjentów z brakiem dostatecznej ilości kości w zakresie całego górnego łuku – oferujemy rozwiązanie OBUSTRONNIE PODWÓJNA ZYGOMA:

4 implanty jarzmowe, 4 łączniki MultiUnit, natychmiastowy tymczasowy most wykonany z akrylu o ile jest to możliwe.

MOŻLIWE INNE ROZWIĄZANIA

W zależności od zastanej sytuacji oraz możliwości chirurgicznych stosuje się warianty pośrednie z nieparzystą ilością implantów Zygoma, tak by był spełniony warunek bezpiecznego i stabilnego podparcia dla mostów protetycznych.

Implanty jarzmowe pomocne bywają również w sytuacjach jedynie częściowych braków  górnych zębów w odcinkach bocznych – jako alternatywa rozległych zabiegów odbudowy kostnej sinus lift. W zabieg implantacji wszczepu Zygoma angażuje się szczękę górny fragment kości jarzmowej po tej samej stronie.

ROZWIĄZANIA PROTETYCZNE NA IMPLANTACH ZYGOMA

.

Zygoma to pojęcie wiążące się z ciągłymi modyfikacjami i udoskonaleniami dotyczącymi:

Dzięki swojej dynamice oraz pogłębiającemu się doświadczeniu wykonujących zabiegi lekarzy procedura staje się łatwiejsza, a metoda bardziej oczywista i dostępna dla pacjenta.

Implant jarzmowy Zygoma poszerza granice możliwości stabilnego mocowania protez zębowych o przypadki dotychczas nieosiągalne dla konwencjonalnej implantologii. Skuteczność tej metody sięga statystycznie 100%. CSR (Cumulative Survival Rate) po 10 latach wynosi 95,12%.

FAQ - ZYGOMA - IMPLANTY JARZMOWE

WITKOWSKI-IKONY-28

Implant zygomatyczny Zygoma, nazywany też jarzmowym, jest wszczepem śrubowym zbudowanym z tytanu, tak jak standardowe implanty. Od tradycyjnych wszczepów różni go kształt, długość oraz przeznaczenie. Jest implantem mniej uniwersalnym, używa się go tylko w zakresie szczęk, czyli górnego łuku. Zazwyczaj wprowadza się go w odcinku bocznym bezzębnej szczęki i zakotwicza w trzonie kości jarzmowej pod kątem 45 stopni w stosunku do płaszczyzny zgryzu; używana w medycynie łacińska nazwa kości jarzmowej to os zygomaticum, stąd też nazwa implantu – Zygoma.

Jest dłuższy od tradycyjnego implantu zębowego – występuje w długościach od 3,5 do 5,5 cm. Oryginalny ma kształt długiej zwężającej się śruby, natomiast jego szyjka wraz z platformą może być przedłużeniem jego osi lub stanowić kąt 45 stopni.

Implanty tego typu stosuje się tylko w zakresie szczęk, czyli górnego łuku. Szczególne zastosowanie mają przy bezzębiu lub bocznych brakach skrzydłowych współistniejących z rozległymi zanikami kości. Stosowane są w sytuacji braku wystarczającej ilości kości, by zastosować krótkie implanty zębowe, a kostne zabiegi regeneracyjne nie dają pewności co do ich skuteczności.

Ten sposób leczenia został po raz pierwszy zastosowany w 1989 roku przez szwedzkiego wynalazcę implantu osteointegrującego, profesora ortopedii i anatomii prawidłowej Pera Ingvara Branemarka, i z pewnymi modyfikacjami jest z powodzeniem wykorzystywany do chwili obecnej.

Implant Zygoma ma on od początku swego istnienia zastosowanie w rekonstrukcji protetycznych u pacjentów z rozległymi ubytkami kostnymi, po resekcjach szczęk z powodów onkologicznych, urazach, postrzałach oraz ubytkach i deformacjach powstałych z innych przyczyn.

Unikalna konstrukcja implantu Zygoma umożliwia jego stabilne kotwiczenie w trudnych i skrajnie trudnych warunkach kostnych bezzębnych szczęk. Dobre mocowanie implantu jarzmowego powodowane jest jego penetracją przez mocną strukturę kości jarzmowej, która doskonale stabilizuje wszczep. Daje to możliwość szybkiej rehabilitacji protetycznej u bezzębnych pacjentów, gdzie odbudowa protetyczna uzębienia w formie stabilnych mostów nie byłaby możliwa przy użyciu tradycyjnych, krótkich implantów zębowych. Przywraca pacjentowi w pełni funkcję żucia i egzystencję bez protez ruchomych.

Wykorzystanie implantu jarzmowego przeważnie pozwala uniknąć konieczności zastosowania czasochłonnych i obarczonych ryzykiem zabiegów odtwórczych kości. Jego zastosowanie skraca czas od zabiegu chirurgicznego do pełnej odbudowy protetycznej uzębienia. Zastosowanie wszczepu Zygoma upraszcza i skraca też czas samej procedury chirurgicznej polegającej na wszczepieniu implantów w kości szczęk celem stworzenia stabilnej podstawy dla mostów odbudowujących całe górne uzębienie. W sprzyjających warunkach umożliwia natychmiastową odbudowę protetyczną zębów. Stwarza możliwości odbudowy części twarzy, jej ważnych organów oraz uzębienia u pacjentów z ubytkami po resekcjach szczęk.

W zależności od stanu kości szczęk można wykonać protezy lub mosty mocowane na implantach. Protezy mogą być jedynie wsparte na implantach i pozostać rozłączne, jak w przypadku protez Overdenture, czyli nakładowych. Taka proteza w każdej chwili może być odczepiona od platform implantów przez pacjenta i wyjęta z jamy ustnej. Najbardziej jednak pożądane przez pacjentów rozwiązania protetyczne przy bezzębiu to stabilne, niezdejmowalne mosty, które cementuje się lub przykręca na stałe do implantów. Implant Zygoma jest jednym z wariantów proponowanych jako wszczep stanowiący fundament dla rehabilitacji protetycznej przy zaawansowanych zanikach kości szczęki, czyli górnego łuku. Jest alternatywą dla rozległych rekonstrukcji kostnych szczęk typu „sinus lift”, czyli podniesienia dna zatoki szczękowej, które wykonuje się celem osadzenia krótkich implantów zębowych. W zależności od stopnia zaniku kostnego i jego proporcji możliwe są również systemowe rozwiązania typu all-on-4.

O ilości wszczepionych implantów Zygoma decydują warunki kostne szczęk pacjenta. W sytuacji braku wystarczającej ilości kości w odcinkach bocznych, czyli w okolicy zębów przedtrzonowych i trzonowych, oraz przy wystarczającej jej ilości w odcinku przednim podnosowym, wszczepia się pojedyncze implanty zygomatyczne – symetrycznie po obu stronach oraz 4 lub 2 tradycyjne, krótkie implanty zębowe w odcinku przednim.

U pacjentów z brakiem wystarczającej ilości kości szczęk w odcinkach bocznych oraz przednim, by założyć tradycyjne, krótkie implanty, wprowadza się symetrycznie po dwa implanty jarzmowe Zygoma po każdej ze stron. Pomocne bywają również tzw. implanty skrzydłowe, które po wprowadzeniu stabilizowane są w wyrostkach skrzydłowych kości klinowych, które zrastają się z tylnymi obszarami szczęk tzw. guzami szczęk. Są to implanty mocowane w jamie ustnej z tyłu, za typową pozycją implantu Zygoma.

Dodatkowo o możliwości wprowadzenia implantów Zygoma decydują warunki anatomiczne twarzoczaszki pacjenta, objętość kostna kości jarzmowej, zakres rozwierania szczęk, który stwarza lub ogranicza możliwość dotarcia do pola operacyjnego.

Z uwagi na znieczulenie ogólne, które stosuje się przy wprowadzaniu implantów jarzmowych, pacjent zobligowany jest do wykonania badań laboratoryjnych krwi. Nie wcześniej jednak niż miesiąc przed zabiegiem.

Badania laboratoryjne krwi (na czczo):

morfologia

PT (INR)

APTT

glukoza

sód

potas

lipidogram

ALT

AST

kreatynina

fT3

fT4

TSH

hemoglobina glikowana

anty-HCV

Wskazane jest również wykonanie EKG oraz RTG klatki piersiowej. W sytuacji współistniejących chorób ogólnych oraz leczenia z nimi związanego wymagane jest opcjonalnie zaświadczenie od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań do zabiegu w znieczuleniu ogólnym. Ostatecznie jednak do zabiegu kwalifikuje lekarz anestezjolog mający prowadzić znieczulenie ogólne.

Wymagana diagnostyka obrazowa, na podstawie której kwalifikujemy pacjenta do zabiegu wszczepienia implantów Zygoma, to:

RTG OPG jako podstawowe badanie radiodiagnostyczne

CBCT, które wybiórczo może okazać stan kości w pozostałej części zębodołowej szczęk, stan oraz powietrzność zatok szczękowych, co jest istotnym parametrem kwalifikującym pacjenta do zabiegu operacyjnego, stan przegrody nosa

CT tomografia komputerowa liniowa ukazująca stan całości zatok okołonosowych, drzewo małżowinowe, stopień skrzywienia przegrody nosa, stopień obturacji naturalnego otworu łączącego jamę nosa z zatoką szczękową – rozworu zatoki szczękowej.

Na podstawie skanów CBCT można wydrukować modele kostne pacjenta w skali 1:1 w technologii FFF lub STL, co wydaje się szczególnie przydatne przy planowaniu zabiegu implantacji u pacjentów z ubytkami po resekcjach szczęk.

Zabieg wszczepienia implantu Zygoma możliwy jest do wykonania w znieczuleniu miejscowym, choć rekomendowane jest znieczulenie ogólne – ze względu na zakres operacji, komfort pacjenta oraz dostęp operacyjny, który umożliwia chirurgowi dobry wgląd w pole operacyjne, co gwarantuje powodzenie całej procedury. Zabieg operacyjny przeprowadzany jest przez doświadczonego chirurga szczękowo-twarzowego pod stałym nadzorem lekarza anestezjologa i pielęgniarki anestezjologicznej.

Czas zabiegu wszczepiania implantów jarzmowych zależy od rozległości operacji, ilości wprowadzanych implantów podczas procedury, anatomii szczęk pacjenta oraz od dostępu do pola operacyjnego. Zwykle trwa od 1 do 3 godzin. Z uwagi na znieczulenie ogólne i rozległość zabiegu pacjent pozostaje zwykle przez dobę pod opieką specjalistów w szpitalu.

W sytuacji dogodnych warunków kostnych możliwe jest natychmiastowe obciążenie na implantach Zygoma. W sytuacji planu odroczonego wgajania się wszczepów po implantacji wymagany jest zazwyczaj 5–6-miesięczny okres oczekiwania na ich integrację z kością. Dopiero po upływie tego czasu i przy braku przeciwwskazań klinicznych można odsłonić implanty i rozpocząć procedurę protetyczną – zamocować na nich ostateczną pracę protetyczną.

Implanty zygomatyczne to szansa dla grupy pacjentów, którym odmówiono leczenia krótkimi implantami korzeniowymi z uwagi na rozległy zanik kości szczęk we wszystkich wymiarach. Implanty ZYGOMA stanowią w każdym systemowym układzie implantologicznym stabilny fundament dla mostów protetycznych mocowanych na stałe.

Ich zastosowanie to gwarancja szybkiego powrotu  komfortu w zakresie jamy ustnej pacjenta. Rehabilitacja implanto-protetyczna w oparciu o implanty ZYGOMA skraca czas do osiągnięcia ostatecznego efektu w relacji do tradycyjnych protokołów leczniczych.O wygodzie decyduje zamocowanie odbudowy protetycznej na stałe, co sprzyja skutecznemu powrotowi funkcja żucia oraz estetycznego wyglądu oblicza pacjenta..

Nie ma bariery wiekowej uniemożliwiającej zastosowanie implantów Zygoma. Istnieją jedynie bariery zdrowotne oraz anatomiczne. Ważny jest stan ogólny i kondycja organizmu pacjenta.

Ich zastosowanie to gwarancja szybkiego powrotu  komfortu w zakresie jamy ustnej pacjenta. Rehabilitacja implanto-protetyczna w oparciu o implanty ZYGOMA skraca czas do osiągnięcia ostatecznego efektu w relacji do tradycyjnych protokołów leczniczych.O wygodzie decyduje zamocowanie odbudowy protetycznej na stałe, co sprzyja skutecznemu powrotowi funkcja żucia oraz estetycznego wyglądu oblicza pacjenta..

KONTAKT

WIĘCEJ INFORMACJI

SZYBKI EMIAL

© 2017 STOMATOLOGIA ESTETYCZNA IMPLANTOLOGIA DR RADOSŁAW WITKOWSKI Wszystkie prawa zastrzeżone