ZYGOMA - IMPLANTY JARZMOWE - SPRAWDZONA METODA W REHABILITACJI IMPLANTO - PROTETYCZNEJ BEZZĘBIA, STOSOWANA W ROZLEGŁYCH ZANIKACH KOŚCI SZCZĘK

IMPLANT JARZMOWY ZYGOMA to rewolucyjne rozwiązanie w dziedzinie chirurgii implantologicznej, poszerzające zakres możliwości protetycznych w stomatologii w trudnych przypadkach klinicznych. Zostało wprowadzone w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku przez twórcę implantologii światowej P.I. Branemarka, który pierwotnie stworzył koncepcję z przeznaczeniem dla chorych z ubytkami kości szczęk po wycięciu guzów nowotworowych. Z czasem wskazania zostały poszerzone o pacjentów bezzębnych z zaawansowanymi zanikami kostnymi szczęk, czyli górnego łuku zębowego.

Trudne warunki kostne od dawna stanowiły wyzwanie dla implantologii. Całkowity brak zębów, jak i zaniki podłoża kostnego ograniczają możliwości rehabilitacji protetycznej na implantach. Obecność ubytków po resekcjach kości szczęk natomiast czyni je szczególnie trudnymi, czytaj więcej. 

W sytuacji, gdy wraz z bezzębiem mamy do czynienia z trudnymi bądź niemożliwymi dla konwencjonalnej implantologii warunkami kostnymi w zakresie szczęk, rozwiązaniem są implanty jarzmowe Zygoma. Przeznaczone są dla pacjentów, u których dotychczas kwestionowano w ogóle możliwość wykonania zabiegów implantologicznych.

Protokół wszczepienia implantów jarzmowych upraszcza i skraca cały proces leczenia implantoprotetycznego u pacjentów bezzębnych z trudnymi warunkami kostnymi oraz jest szansą dla komfortowego protezowania pacjentów z ubytkami kości szczęk po zabiegach onkologicznych, czytaj więcej.

Dzięki takim rozwiązaniom ograniczenia anatomiczne nie stanowią dziś przeciwwskazań dla wszczepienia implantów, tworzących fundament dla nowoczesnej protetyki praktycznie u każdego pacjenta. Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym w zależności od indywidualnych wskazań klinicznych i anatomicznych u pacjenta.

W opisanych przypadkach kompetencje chirurgiczne oraz doświadczenie lekarza odgrywają zasadniczą rolę i mają kluczowy wpływ na osiągnięcie sukcesu w terapii. Jedynie nieliczna grupa lekarzy w Polsce stosuje protokoły lecznicze z użyciem implantów Zygoma.

Implanty jarzmowe stanowią od lat naszą specjalność. Specjalizujemy się w rehabilitacji bezzębnych pacjentów przy użyciu wszczepów Zygoma od początku lat 2000. Dr Radosław Witkowski jako pierwszy w Polsce przedstawił swój autorski dorobek naukowy z zakresu zastosowania implantów Zygoma w rehabilitacji implantoprotetycznej u pacjentów bezzębnych ze współistniejącymi trudnymi warunkami kostnymi w ramach Międzynarodowej Konferencji Quintessenz w 2006 roku.

Prowadzi również szkolenia lekarzy w Polsce i za granicą z zakresu zaawansowanej implantologii z użyciem implantów Zygoma.

Ze względu na odmienną konstrukcję szczęk od pozostałych kości twarzowych człowieka, jej skłonność do zaniku jest wyjątkowo duża. Nasila się ona szczególnie po usunięciu zębów, a zwłaszcza sprzyja temu noszenie zębowych protez płytowych osiadających na podniebieniu. Na tempo, przebieg oraz zakres zaniku tkanki kostnej szczęk mają wpływ:

BUDOWA IMPLANTU ZYGOMA

Implanty zygomatyczne mają unikalną budowę, różniącą je od standardowych wszczepów korzeniowych.

.

Są dużo dłuższe od typowych implantów i występują w długościach od 30 do 52,5 mm, aby w sytuacji braku kości w strefie części zębodołowej mogły dotrzeć i być mocno ustabilizowane w trzonie kości jarzmowej, znajdującej się w odległości kilku centymetrów od pozycji zębów.

Klasyczny implant Zygoma ma zróżnicowaną szerokość trzonu: 4,5 mm – 1/3 górnej i 4 mm – 2/3 dolnej, która uwzględnia optymalne jego mocowanie zarówno w zanikłej kości szczęki u dołu, jak i mocnej strukturze kości jarzmowej u góry, która jest w tych przypadkach podstawą w stabilizacji implantu. Dzięki jej budowie ta unikalna koncepcja lecznicza daje podstawy natychmiastowej odbudowy protetycznej uzębienia oraz stabilnych i długoterminowych efektów leczenia.

Istotna różnica w budowie w stosunku do tradycyjnych implantów to kąt główki, który wynosi 45° oraz 0°.

Koncepcja 45° wynika ze skośnej pozycji implantu mocowanego w zatoce szczękowej i trzonie kości jarzmowej, tak aby uprościć i zoptymalizować rozwiązania protetyczne.

Koncepcja 0° uwzględnia uproszczenie chirurgicznej części procedury, natomiast protetyczna część optymalizowana jest dzięki użyciu specjalnych łączników kątowych MultiUnit – jak w technice All-on-4.

Występują w dwóch wariantach różniących się rodzajem powierzchni. Starsze maja powierzchnię polerowaną maszynowo, nowsze pokryte są strukturą aktywną TiUnite, poprawiającą jakość i tempo osteointegracji.

WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA IMPLANTÓW JARZMOWYCH

ZALETY STOSOWANIA IMPLANTÓW ZYGOMA

 • Zygoma stanowi alternatywę rozległych, wieloetapowych rekonstrukcji szczęk
  przeszczepów kości z okolic jamy ustnej (bródki, gałęzi żuchwy) oraz odległych (talerz kości biodrowej)
  podniesienia dna zatoki szczękowej – sinus lift niezbędnych dla skutecznego wszczepienia krótkich implantów korzeniowych.
 • Leczenie przy użyciu implantów Zygoma skraca czas rehabilitacji pacjenta od wszczepienia implantów do wykonania odbudowy protetycznej o połowę w stosunku do tradycyjnych metod.

 • Zygoma upraszcza procedurę w stosunku do tradycyjnych zabiegów odbudowy (regeneracji) kostnej wraz z następową implantacją przy użyciu konwencjonalnych, krótkich implantów.

 • Nobel Zygoma jest to szczególny rodzaj długich implantów o wymiarach od 30 do 52,5 mm. Implanty jarzmowe przez swoją długość i konstrukcję wykorzystują możliwość zakotwiczenia w kościach jarzmowych, powodując lepszą ich stabilizację, która poprawia i przyspiesza proces wgajania implantu.
 • Specjalna konstrukcja implantu Nobel Zygoma oraz bardzo dobra jego stabilizacja pierwotna stwarzają możliwość wykonania wczesnej odbudowy protetycznej lub natychmiast po zabiegu, czyli w ciągu 24–48 godzin od wprowadzenia implantu. Jest to tymczasowy most akrylowy, który jest na stałe przykręcony do implantu, co znacznie poprawia komfort jego użytkowania. Po 5 miesiącach wgajania się implantu zamieniany jest on na most ostateczny.
 • Daje to możliwość odtworzenia proporcji profilu i rysów i twarzy. Odtwarza prawidłowe wymiary poszczególnych odcinków twarzy, których proporcje stanowią o uniwersalnych regułach estetyki.

 • 25 lat sukcesów z implantami zygomatycznymi Nobel Biocare stanowi o skuteczności tej metody. Opracowane w oparciu o doświadczenie 25 lat badań klinicznych w stosowaniu implantów zygomatycznych Nobel Biocare, nowe implanty NobelZygoma stanowią bezpieczną alternatywę leczenia rozległego zaniku kości szczęki.

 • Istnieje możliwość precyzyjnego wirtualnego planowania pozycji implantu jarzmowego w kościach szczęk jeszcze przed samym zabiegiem operacyjnym. Odbywa się ono na ekranie komputera w trójwymiarowym obrazie, generowanym dzięki cyfrowym danym z tomografii stożkowej CBCT oraz oryginalnej aplikacji NobelClinitian. Ta szczególna forma diagnostyki poprawia precyzję i skraca czas chirurgicznej procedury implantacji.

ZNIECZULENIE DO ZABIEGU IMPLANTACJI WSZCZEPÓW ZYGOMA

Zabiegi rutynowo wykonywane są w znieczuleniu ogólnym. Możliwe jest też wykonanie procedury w znieczuleniu miejscowym – w zależności od indywidualnych wskazań klinicznych, anatomicznych oraz planowanej rozległości zabiegu u pacjenta. (czytaj więcej…)

KWALIFIKACJA I PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU

Zdjęcia pantomograficzne szczęk OPG – uwzględniają obraz wszelkich istotnych okolic ze szczególnym uwzględnieniem całości kości szczęk, zatok szczękowych oraz kości jarzmowych.

Tomografia komputerowa szczęk CT – ocenia stan i czystość zatok szczękowych, stopień skrzywienia przegrody nosa, drożność otworu zatoki szczękowej oraz anatomię tzw. zespołu ujściowo-przewodowego, od którego zależy długoterminowy efekt leczenia, kształt i wymiary kości jarzmowej.

Tomografia komputerowa stożkowa CBCT – ocenia wszystkie powyższe parametry anatomiczne, które przedstawia na trójwymiarowym obrazie.

Wirtualne planowanie zabiegu w aplikacji NobelClinician na podstawie danych z CBCT.

W przygotowaniu pacjenta do zabiegu istotne jest:

Badania przed zabiegiem implantacji Zygoma

Podstawowe badania laboratoryjne krwi – w sytuacji planu zabiegu w znieczuleniu ogólnym:

W przypadku wątpliwości diagnostycznych należy poszerzyć zakres o badania ukierunkowane.
W razie konieczności – konsultacje specjalistyczne, ogólnomedyczne.
Kwalifikacja do zabiegu w znieczuleniu ogólnym

LECZENIE PRZY UŻYCIU IMPLANTÓW ZYGOMA

decydują o niepowtarzalnym podejściu do kwalifikacji u każdego pacjenta. Jednakże dla stworzenia harmonijnego rozkładu sił w przyszłych protezach implanty jarzmowe umieszcza się przeważnie symetrycznie po bokach, natomiast stan i objętość pozostałej kości w przednim odcinku szczęki decyduje o tym, jaki układ implantów będzie stanowić fundament dla przyszłych uzupełnień protetycznych.

W sytuacjach ekstremalnie trudnych i nieprzewidywalnych przed zabiegiem operacyjnym omawiamy z pacjentem warianty i możliwości rozłożenia implantów, które w zależności od warunków kostnych, zastanych śródzabiegowo, wszczepiamy w optymalnej pozycji dla przypadku.

Symetryczne i stabilne podparcie daje jedynie możliwość uzyskania prawidłowej, zrównoważonej okluzji w wykonanej rekonstrukcji protetycznej.

Pomimo zmienności warunków i indywidualnego podejścia do każdego przypadku proponujemy kilka powtarzalnych rozwiązań, które spełniają oczekiwania biomechaniczne, funkcjonalne, jak i estetyczne.

WARIANT NR 1

Przeznaczony jest dla pacjentów z brakiem dostatecznej ilości kości w bocznych odcinkach szczęki i z odpowiednią jej ilością w przednim odcinku – oferujemy rozwiązanie KLASYCZNY PROTOKÓŁ ZYGOMA:

2 implanty jarzmowe, 2 lub 4 krótkie implanty korzeniowe, 4 lub 6 łączników MultiUnit, natychmiastowy tymczasowy most wykonany z akrylu, o ile jest to możliwe.

 

WARIANT NR 2

Przeznaczony dla pacjentów z brakiem dostatecznej ilości kości w zakresie całego górnego łuku – oferujemy rozwiązanie OBUSTRONNIE PODWÓJNA ZYGOMA:

4 implanty jarzmowe, 4 łączniki MultiUnit, natychmiastowy tymczasowy most wykonany z akrylu o ile jest to możliwe.

MOŻLIWE INNE ROZWIĄZANIA

W zależności od zastanej sytuacji oraz możliwości chirurgicznych stosuje się warianty pośrednie z nieparzystą ilością implantów Zygoma, tak by był spełniony warunek bezpiecznego i stabilnego podparcia dla mostów protetycznych.

Implanty jarzmowe pomocne bywają również w sytuacjach jedynie częściowych braków  górnych zębów w odcinkach bocznych – jako alternatywa rozległych zabiegów odbudowy kostnej sinus lift. W zabieg implantacji wszczepu Zygoma angażuje się szczękę górny fragment kości jarzmowej po tej samej stronie.

ROZWIĄZANIA PROTETYCZNE NA IMPLANTACH ZYGOMA

.

Zygoma to pojęcie wiążące się z ciągłymi modyfikacjami i udoskonaleniami dotyczącymi:

Dzięki swojej dynamice oraz pogłębiającemu się doświadczeniu wykonujących zabiegi lekarzy procedura staje się łatwiejsza, a metoda bardziej oczywista i dostępna dla pacjenta.

Implant jarzmowy Zygoma poszerza granice możliwości stabilnego mocowania protez zębowych o przypadki dotychczas nieosiągalne dla konwencjonalnej implantologii. Skuteczność tej metody sięga statystycznie 100%. CSR (Cumulative Survival Rate) po 10 latach wynosi 95,12%.

KONTAKT

WIĘCEJ INFORMACJI

SZYBKI EMIAL

© 2017 STOMATOLOGIA ESTETYCZNA IMPLANTOLOGIA DR RADOSŁAW WITKOWSKI Wszystkie prawa zastrzeżone